Školica ekologije

U sklopu EKO-radionice nastojaćemo da kod dece razvijamo svest o potrebi njihovog odgovornog odnosa prema okolini koja ih okružuje, da razvijamo svest o tome da prirodu i okruženje samo delimo sa drugima (ljudima i ostalim živim svetom) i da kao delić tog sveta ne možemo biti izvan ni iznad svoje okoline pa dakle i prirode.

N aš plan rada eko-školice je: edukacija o potrebi čuvanja i stalne brige o prirodi koja nas okružuje, potrebi za reciklažom (deci dostupnih materijala za reciklažu), akcija ozelenjavanja gradskih parkića, učestvovanje na eko-manifestacijama, izleta u prirodu...

N aš cilj je da budemo jedan od retkih vrtića u centru grada sa jasnom ekološkom misijom i proaktivnim delovanjem.