Rad psihologa

R ad psihologa – konsultanta u vrtiću ''PLAY'' je timski, usko povezan za neposredno planiranje i izvođenje nastave i svih aktivnosti dece. Psiholog je angažovan na samom početku kada se dete prilagođava na predškolsku ustanovu, kada je neophodna pomoć detetu, ali i roditelju da uspostave kvalitetnu saradnju i steknu poverenje u vaspitačicu i prebrode krizu prvog odvajanja.

K roz vaspitni i obrazovni proces i u toku njega deca se prate, posmatraju. Obavlja se diskretno testiranje psihološkim mernim instrumentima, koji sama deca doživljavaju kao igru, učenje ili kako sama kažu „rešavanje zagonetki“, bez stresa i osećanja da ih neko "posmatra i nešto im meri". Ako se uoče eventualne razvojne smetnje, bilo šta što nepovoljno utiče na psihički ili fizički razvoj deteta, po potrebi se uključuju spoljni saradnici (pedijatar, logoped, defektolog, stomatolog...).

K roz interaktivne igre i psihološke radionice radićemo na usvajanju pravila ponašanja, sticanja pozitivnih navika i moralnih načela, učićemo se da poštujemo druge (ljude) i njihove potrebe, ali i rešavanju konflikata u grupi, da se verbalno izborimo za sopstvene stavove, da se prilagodimo grupi, ali i sačuvamo svoju individualnost i osobenost... Pri tom ćemo se i dobro zabavljati, igrati i radovati životu.

Z a roditelje, osim individualnih konsultacija, organizovaćemo radionicu na nivou grupe, gde ćemo otvoreno popričati o razvojnim problemima, nedoumicama i svemu što čini roditeljsku ulogu tako odgovornom, zahtevnom, istovremeno tako predivnom. Interaktivni rad sa decom i roditeljima intenzivna saradnja vrtića i porodice, prožima ih i čini da dete ima osećaj kontinuiteta porodičnog života, tako da se osećaj zaštićenosti prenosi na vrtić – on se doživljava kao "druga kuća".

Naš CILJ je da vrtić ''PLAY'' podstiče razvoj, sreću, samopouzdanje dece koja će sa radošću prihvatati sve izazove i zadatke, a pri tom sačuvati svoju individualnost.