Program rada sa decom uzrasta do tri godine – jaslena grupa leptirića

V aspitanje i nega dece uzrasta do tri godine realizuje se stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Pored osnovnih ciljeva vaspitno-obrazovnog rada, osnova za razvoj trajnih svojstava ličnosti su i mnogi zadaci, koji su navedeni u Opštim Osnovama Programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta do tri godine, na osnovu kojeg se realizuje vaspitno-obrazovni rad sa decom ovog uzrasta.

P rioritetni zadaci vaspitno-obrazovnog rada sa decom jaslenog uzrasta, kao i uslovi za njihovo uspešno realizovanje koji se ostvaruju tokom radne godine u dečijim jaslicama su:

 • kontinuirana preventivno-zdravstvena zaštita deteta, putem saradnje sa Pedijatrijskom službom Doma zdravlja, uključivanje Preventivno-zdravstvene službe Ustanove u edukaciju roditelja dece ovog uzrasta,
 • obezbeđivanje kvalitetne ishrane i nege deteta kao osnovnog preduslova za pravilan psihofizički razvoj,
 • aktivnosti sa decom realizuju se putem igre, koja je bitno načelo vaspitnog rada. Obzirom na osnovna obeležja igre, na njen izuzetan značaj za razvoj ličnosti deteta, veoma je važno pružiti detetu dovoljno mogućnosti da se slobodno i spontano igra, jer je igra način mišljenja kod dece.

V aspitno-obrazovni rad obuhvata sledeće programske celine:


 • preventivno–zdravstvenu zaštitu,
 • negu i vaspitne aktivnosti,
 • oplemenjivanje sredine,
 • saradnju sa porodicom

Program rada sa decom uzrasta od tri godine do šest godina – vrtićka grupa bubamarica

R ad sa decom uzrasta 3- 6 godina odvija se po opštim osnovama predškolskog programa za uzrast dece od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu i pripremni predškolski program po kome je predškolsko vaspitanje funkcionalno povezano u celinu vaspitno obrazovnog sistema i integralni je deo društvene brige o deci.

C eo program je osmišljen tako da podstiče razvoj samostalnosti, socijalizacije (dete treba da nauči da uskladi svoje potrebe s potrebama druge dece, da pokaže poštovanje prema drugima, da se bori za sebe vodeći računa o drugima), stekne samopoštovanje i sigurnost, a da istovremeno bude kooperativno i privrženo drugarima.

D osadašnje iskustvo i stručnost ukazuje kako je ovaj period života bitan u formiranju ličnosti, te da je ono što roditelji i vaspitači u ovom periodu mogu da učine za dete od neprocenjivog značaja. Stoga se ovde u vrtiću posebno vodi računa o tome da deca sama što više govore (podstičemo prepričavanje priča i događaja) i da se pri tome pravilno izražavaju, podstiče se njihovo samostalno mišljenje i zaključivanje; vežba se spretnost pokreta – od pravilnog držanja olovke do uvežbavanja crtanja i bojenja; i naravno, ostvaruje se zajednička igra i druženje – deca se uče da budu deo veće grupe, kao i da neke aktivnosti mogu da obave samo zajednički, kao i da su za svoj rad izložena oceni druge dece. Kroz zadatke, prilagođene njihovom uzrastu, podstičemo intelektualni razvoj deteta, deca razvijaju osnovne elemente logičkog mišljenja, snalaženja u prostoru i vremenu.

Pripremni predškolski program – vrtićka grupa pčelica

P ripremna predškolska grupa u našem vrtiću broji manji broj dece jer se akcenat stavlja na kvalitet rada sa decom. Sa decom predškolskog uzrasta radiće vaspitač sa završenom strukovnom školom i dipl. psiholog. Pripremni predškolski program je osmišljen tako da deca kroz razlčite aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.

K roz raznovrstan didaktički materiјal, deca usvajaju najvažnije pojmove o prirodnoj i društvenoj sredini koja ih okružuje, usvajaju matematičke pojmove, razvijaju govor.

P redškolcima se nudi jedan novi svet u savladavanju slova, gde uz raznovrsne vežbice grafomotorike i programe na računaru čine prve korake ka pisanju, prepoznavanju i imenovanju slova. Takođe će se sa njima raditi na savladavanju čitanja i pisanja. Cilj nam nije da dete kao predškolac prevashodno (samo) savlada sadržaje programa koji ga čekaju u prvom razredu, već da kod dece razvijemo i podstaknemo samopouzdanje, zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove.

Ž eleći da roditeljima bliže pojasnimo aspekt rada edukativnih radionica dajemo kraće pojašnjenje;

 • U okviru jezičke radionice vodiće se računa o svim aspektima dečjeg razvoja, posebno o tome da se čitavom atmosferom u vrtiću, stvaranjem kooperativne komunikacijske klime u dečjoj grupi i odnosom prema deci postigne negovanje pozitivne slike o sebi i razvijanje dečjeg samopoštovanja, da se deca osposobe da otkrivaju izvore svojih nesporazuma i sukoba sa drugima, da ih prevaziđu na konstruktivan način i da ovladaju veštinama izražavanja koje im pružaju više ličnog zadovoljstva i omogućavaju skladnije odnose sa okolinom, da se kroz igru( naročito simboličku), komunikaciju i interakciju razvija i bogati dečje stvaralaštvo i kreativnost.
 • U okviru školice male matematike osmišljavaćemo igre i aktivnosti, igračke i didaktička sredstava iz oblasti početnih matematičkih pojmova.
 • Mala školica sveta oko nas ima za cilj da decu uvede u svet koji ih okružuje, kroz upoznavanje sebe, članova porodice, okoline, žive i nežive prirode, godišnjih doba i njihovih karakteristika... kroz istraživački metod rada koji ima svrhu ne samo sticanje znanja već i podsticanje na razmišljanje i rešavanje problema otkrivaćemo sa decom ''Po čemu smo slični a opet tako posebni?'', ''Zašto prazna flaša pliva, a puna tone?'', ''Zašto beli medvedi ne jedu pingvine?''...''Kako nastaje duga?'' ... i mnogo toga još.


 • K roz kreativne radionice želimo da kod dece razvijamo divergentno mišljenje, odnosno da razvijemo stvaralačko izražavanje u najširem smislu te reči.

  K reativne radionice su:

  • likovna (crtanje, slikanje, vajanje)
  • muzička (slušanje, sviranje, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku...)
  • dramska (razne tehnike pokreta, gluma, izražavanje, recitacije, brzalice itd.)
  • psihološka (ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstava, empatije, konfliktne situacije, odnos prema okolini...)
 
 
V aspitački kadar je tu da pomogne i omogući deci dostupnost sredstava potrebnih da se izraze raznim stvaralačkim tehnikama, a deca su ta koja vode aktivnost birajući između ponuđenih aktivnosti : crtanje, slikanje vodenim bojama, temperama, koristeći prstiće, četkice... upotrebljavćemo brojne tehnike: modeliranje, rezanje, lepljenje a sve u cilju podsticanja dece da kroz igru uče i razviju svoje potencijale do maksimuma.

D ometi svakog deteta mogu biti ogromni! Potrebno ih je samo pratiti i osluškivati i rad prilagođavati njima. Tako i teme kojima se bavimo u našim kreativnim radionicama biramo u skladu s njihovim potrebama, interesovanjima i željama. Igramo se i istražujemo kroz kreativne radionice, jer tako mališani imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, vajarstvom, pozorištem, filmom, itd.

S ve radionice polaze od osnovnog načela rada, a to je da se čitav program sprovodi kroz individualizovan vaspitno obrazovni proces u okviru koga se izlazi u susret individualnim potrebama, mogućnostima, interesovanjima, tempu, stilovima učenja dece.

V aspitački kadar stvara atmosferu poverenja i prihvatanja, bez procenjivanja i kritike. U ovom obliku rada naglasak je na procesu kojim se dolazi do rešenja, a ne samo i jedino na ishodu. Vaspitač ne vrši pritisak, ne nudi unapred gotova rešenja, već pomaže deci i usmerava ih u njihovom samostalnom traganju za mogućim rešenjima.

O snove programa stavljaju naglasak na saradnju sa roditeljima, stoga ćemo nastojati da saradnju sa roditeljima podignemo na još viši novo, da roditelji u što je moguće većoj meri meri uključujemo u život i rad ustanove, i to kako kroz informisanje o tome šta se zbiva u vrtiću tako i kroz direktno i neposredno uključivanje roditelja u najraznovrsnije aktivnosti koje se odvijaju u vrtiću.

 
 
O snove programa polaze od koncepcije predškolske ustanove kao otvorenog sistema vaspitanja, imajući to u vidu jedan od ciljeva je i otvaranje prema društvenoj sredini, najneposrednije uključivanje kako roditelja, tako volontera, profesionalaca različitih profila u najrazličitije aktivnosti ustanove.

P olazeći od principa otvorenosti planiramo aktivnosti u okviru kulturne i javne delatnosti koje će se realizovati na nivou grupa, vrtića,na nivou mesta i na nivou ustanove.